top of page
  • รูปภาพนักเขียนLittle C

📢วช.ประกาศรางวัลสุดยอดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ( Zero Waste Innovation Contest 2021 )♻️เมื่อช่วงเช้าวันที่ (28 พฤศจิกายน 2564) ได้มีการประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ( Zero Waste Innovation Contest 2021) สร้างจิตสำนึกร่วมรักษ์โลก โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพิ่อคนทั้งมวล ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์มีการประกวดนวัตกรรม 2 ประเภท ได้แก่ 1) นวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ และ 2) นวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะ โดยประเภทที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทั่วไป การประกวดในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั้ง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชุมชน และองค์กรต่างๆ จำนวนมาก มีผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 200 ชิ้นงาน เพื่อร่วมชิงรางวัลรวมมูลค่า 280,000 บาท มีรายละเอียดรางวัลตามแยกตามประเภทการประกวด ดังนี้

🔸ประเภทที่ 1 นวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ

🥇รางวัลที่ 1 มูลค่า 80,000 บาท

🥈รางวัลที่ 2 มูลค่า 30,000 บาท

🥉รางวัลที่ 3 มูลค่า 10,000 บาท

🎖รางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

🔸 ประเภทที่ 2 นวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะ ( พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทั่วไป)

🥇รางวัลที่ 1 มูลค่า 50,000 บาท

🥈รางวัลที่ 2 มูลค่า 20,000 บาท

🥉รางวัลที่ 3 มูลค่า 10,000 บาท

🎖รางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

และในโอกาสนี้ขอแสดงยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ 2564 ดังนี้

🏆ประเภทที่ 1 ระบบรวบรวมและขนส่งขยะ

*รางวัลที่ 2 มี 3 ทีม

-บินบิน ตู้แยกขยะอัตโนมัติ และ แอปพลิเคชั่น มหาวิทยาลัยมหิดล

-Smart Bin วิศวกรรมเครื่องกล สาขา Robotics and Automation มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

-เว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อการลดขยะพลาสติกและคืนกำไรสู่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*รางวัลที่ 3 มี 2 ทีม

-Interashtive โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

-รถเก็บขยะระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Garbage Truck) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี🏆 ประเภทที่ 2 ระบบการลดและกำจัดขยะ (พื้นที่ทั่วไป)

🥇รางวัลที่ 1

-ขยะสร้างสุข โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

🥈รางวัลที่ 2

-ชุมชนปลอดขยะ ชุมชนโนนชัย 1 โดย ชุมชนโนนชัย 1

🥉รางวัลที่ 3

-โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

🎖รางวัลชมเชย

-PAKAOW MODEL โดย บ้านป่ากว๋าวทองกวาว หมู่ที่ 25

-ชุมชนปลอดขยะ โดย บ้านฉมัน หมู่ที่ 3 อ.มะขาม จ.จันทบุรี🏆 2.1) ประเภทที่ 2 ระบบการลดและกำจัดขยะ (พื้นที่ชายฝั่งทะเล)

🥇รางวัลที่ 1

-ทุ่นดักผักตบชวาและขยะมูลฝอย โดย เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง1

🥈รางวัลที่ 2

-การจัดการขยะเชิงพานิชย์ โดย องค์การระดับชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข

🥉รางวัลที่ 3

-ต้นแบบนวัตกรรมดักขยะลอยน้ำ (MG 01) โดย กลุ่มชุมชนชายฝั่งทะเลบูรพา3

🎖รางวัลชมเชย

-การลดและกำจัดขยะชายทะเลชุมชนท่องเที่ยวบ้านขุนสมุทรจีนเป็นสินค้าชุมชน โดย ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน หมู่9 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัพไซคลิ่งเพื่อสร้างระบบกลไกการลดขยะถุงพลาสติก โดย กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์อัพไซคลิ่งเกาะลิบง🎉ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ( Zero Waste Innovation Contest 2021) ครั้งนี้ด้วย👏🏻👏🏻👏🏻

ดู 140 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page