top of page
  • รูปภาพนักเขียนLittle C

ทัวร์อารยสถาปัตย์ จ.เพชรบุรี ตอนที่ 1ประเทศไทยเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย” (Aged society) ตั้งแต่ปี 2548 จากการสำรวจประชากรปี 2560 จำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมี 11.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมดจาก 67.6 ล้านคน และตามข้อมูลประชากรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเทศไทยได้เข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society) ในปี 2564 โดยประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) โดยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด (ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ)


สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย มีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรคนพิการ จำนวน 1,998,096 คน คิดเป็น 3.01 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด ประเภทความพิการ อันดับ 1 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 985,815 คิดเป็นร้อยละ 49.34 รองลงมาเป็นความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 375,665 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8ตลาดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all) เป็นกระแสการท่องเที่ยวที่ทั่วโลกให้ความสนใจ มีการคำนึงถึงการออกแบบ ปรับปรุง พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานระดับสากล (Friendly Design) เพื่อรองรับสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เริ่มแสวงหาประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว โดยหลีกเลี่ยงการเป็นภาระให้กับสังคม ต้องการเพียงให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับและความปลอดภัย ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ส่วนใหญ่จะนิยมเดินทางเป็นกลุ่มครอบครัว มีผู้ติดตามให้ความช่วยเหลือ เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว พัฒนาต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย รองรับกลุ่มพำนักยาว (Long Stay)

การพัฒนาแหล่งและกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีให้มีมาตรฐานตามรูปแบบอารยสถาปัตย์ที่ชัดเจน จะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม กระตุ้นการลงทุนจากภาคธุรกิจในพื้นที่ เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่อย่างทั่วถึง ดังนั้น องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 (อพท.8) จึงได้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในจังหวัดเพชรบุรี โดยได้จัดประชุมและเสวนาการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จังหวัดเพชรบุรี ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 และ กิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว (FAM Trip) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism for All ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ”
ในกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว ได้เชิญนักท่องเที่ยวมนุษย์ล้อ ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ และเด็ก จำนวน 20 คน เข้าร่วมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสำรวจ “อารยสถาปัตย์” ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี เช่น วนอุทยานเขานางพันธุรัต ชมศิลปะงานปูนปั้น สักการะพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ ณ วัดข่อย สักการะพระพุทธไสยาสน์และรอยพระพุทธบาทจำลอง ณ วัดถ้ำเขาย้อย และชมกระบวนการผลิตขนมไทยและซื้อของฝาก ณ บ้านขนมนันทวัน เป็นต้น โดยทุกคนที่ได้ร่วมทดสอบเส้นทางในครั้งนี้ ต่างได้รับความประทับใจ และชื่นชมความใส่ใจในการทำอารยสถาปัตย์ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

ปิยะบุตร เทียนคำศรี ประธานฑูตอารยสถาปัตย์ กทม. กล่าวว่า “รู้สึกประทับใจในกิจกรรมทดสอบเส้นทางอารยสถาปัตย์ในครั้งนี้มากๆ เพราะว่าได้ไปในที่ๆไม่เคยไป ได้เข้าวัดสวยๆ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้รับประทานอาหารและขนมอร่อยๆที่บ้านขนมนันทวัน ได้ชื่นชมและดื่มด่ำธรรมชาติที่วนอุทยานเขานางพันธุรัต โดยส่วนตัวชื่นชมและชื่นชอบวนอุทยานแห่งนี้มาก เนื่องจากท่านหัวหน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต ได้พัฒนาที่นี่ให้มีอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย มีห้องน้ำที่สะดวกสบาย ร้านค้าที่วีลแชร์สามารถเข็นขึ้นไปได้ และในอนาคตยังมีแผนพัฒนาอารยสถาปัตย์ให้สามารถเข้าถึงจุดกลางเต็นท์ได้ รวมทั้งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น ผมจึงอยากเชิญชวนคนพิการและผู้สูงอายุมาเที่ยวที่เพชรบุรีเยอะๆครับ เพราะมีอารยสถาปัตย์ รับรองว่าสะดวกสบายแน่นอนครับ”


วันนา พงษ์ขวัญ ฑูตอารยสถาปัตย์ จ.นครปฐม กล่าวว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี รู้สึกว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้ทำอารยสถาปัตย์ให้ผู้ใช้วีลแชร์และผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รู้สึกประทับใจมาก และอยากให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัยเยอะๆ เพราะเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นกับชีวิตของพวกเรา ที่จะทำให้สามารถไปไหนมาไหนเองได้อย่างสะดวก อยากจะขอบคุณ อพท. ที่ได้ริเริ่มโครงการดีๆ และจัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ค่ะ”

ดู 94 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Yorumlar


bottom of page