top of page
  • รูปภาพนักเขียนLittle C

"กฤษนะ ทัวร์ยกล้อ" ชวนเยาวชนเมืองเพชร รวมพลังขับเคลื่อน จ.เพชรบุรี เดินหน้าสู่เมืองอารยสถาปัตย์


"กฤษนะ ทัวร์ยกล้อ" เดินทางมาชวนเชิญเยาวชนลูกหลานชาวเมืองเพชร รวมพลังขับเคลื่อน จ.เพชรบุรี เดินหน้าสู่เมืองอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมธุรกิจเมืองสุขภาพ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


Make it Happen for The Better World.

ทำวันนี้ เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้า

อโถ สุจิณฺณสฺส ผลํ น นสฺสติ

ผลของการที่ได้ร่วมกันก่อสร้างไว้ดีแล้ว

ย่อมไม่สูญหายComments


bottom of page