top of page

ค้นหา

Thailand

Tourism for All

หน้าเวป3-แยก-1.png

9 จังหวัด

Thailand Tourism for All

FRIENDLY DESIGN EXPO

มหกรรมจัดแสดงสินค้าเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6

Thailand Tourism for All

FD SHOP

ร้านค้าออนไลน์เพื่อทุกคน

Thailand Tourism for All

FD HOTELS

โรงแรม Friendly Design

Thailand Tourism for All

FD RESTAURANT

ร้านอาหารเพื่อคนทั้งมวล

ดูข้อมูล

ท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจคนทั้งมวล Thailand Tourism for All

ทัวร์อารยสถาปัตย์  ท่องเที่ยววิถีใหม่  ใส่ใจคนทั้งมวล   Thailand Tourism for All & Friendly Design Trip

          มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล  ร่วมกับ รายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)  สายการบินแอร์เอเชีย และ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)  
 
      จัดกิจกรรมรณรงค์ และขับเคลื่อนเส้นทางทัวร์อารยสถาปัตย์ ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล  ภายใต้แนวคิด “Thailand Tourism for All : เมืองไทย ใครๆก็เที่ยวได้”  เพื่อรณรงค์ให้ทุกสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร จุดแวะพัก รถบริการนักท่องเที่ยว  ฯลฯ  มีการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้ สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม ด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล หรือ Friendly Design

          มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพันธมิตร จึงได้รวบรวมสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว และบริการต่างๆ ที่มีการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Friendly Design-เฟรนด์ลี่ ดีไซน์)  หรือมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และมนุษย์ล้อ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และบริการต่างๆได้ โดยสะดวก ปลอดภัย เพื่อแนะนำให้แก่ผู้ที่สนใจได้หาโอกาสไปเที่ยวชม  ตามแนวคิดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) สอดรับกับนโยบายสากลว่าด้วย “การพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป”

(No one left behind)