top of page
  • รูปภาพนักเขียนLittle C

อพท. ผนึกภาคีหนุน “เพชรบุรี” ยกระดับ สู่เมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล


อพท. ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผนึกกำลังจังหวัดเพชรบุรีและเครือข่ายอารยสถาปัตย์ คิกออฟ หนุนจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอารยสถาปัตย์ เตรียมรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัยอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม


วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล พร้อมภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวมนุษย์ล้อ


จัดกิจกรรมการประชุมและเสวนาการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จังหวัดเพชรบุรี” และพิธีโบกธงคิกออฟ ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)


กิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับและเพิ่มศักยภาพให้กับจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ที่ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน


สำหรับเป้าหมายการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลให้กับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน ในการพัฒนาอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงได้และใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย


อีกทั้ง เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวในจังหวัดสู่ระดับสากล และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC)


อย่างไรก็ตาม เพื่อโชว์ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกสภาพร่างกายในช่วงวันที่ 7- 8 ธันวาคม 2564 อพท. ยังได้จัด“กิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว (FAM Trip) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) จังหวัดเพชรบุรี” โดยเชิญนักท่องเที่ยวมนุษย์ล้อ และผู้ดูแล เข้าร่วมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสำรวจ “อารยสถาปัตย์” ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี


เช่น วนอุทยานเขานางพันธุรัต ชมศิลปะงานปูนปั้น สักการะพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ ณ วัดข่อย สักการะพระพุทธไสยาสน์และรอยพระพุทธบาทจำลอง ณ วัดถ้ำเขาย้อย และชมกระบวนการผลิตขนมไทยและซื้อของฝาก ณ บ้านขนมนันทวัน เป็นต้น

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 เบอร์โทร : 0 2357 3580-7, 0 2357 3590, 0 2357 3592


*** ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง

เว็บไซต์ www.tourismforall.com

และทางเฟซบุ๊ค Friendly Design

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page