top of page

ประวัติมูลนิธิอารยสถาปัตย์
และความเป็นมาของงาน
Friendly Design Expo

550397.jpg
550401.jpg

จุดประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิ

"มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนร่วมของสังคม

และพัฒนาความเสมอภาคให้อยู่คู่

สังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป"

550398.jpg

เป้าหมายของเรา

รวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งสู่เมืองอารยสถาปัตย์ ต้นแบบของเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

550402.jpg

ร่วมกันทำวันนี้

เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้า

550399.jpg
550400.jpg
bottom of page