ประวัติมูลนิธิอารยสถาปัตย์ และความเป็นมาของงาน Friendly Design Expo

About

This is your About Page. It's a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your website has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

550397.jpg
550401.jpg

จุดประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิ

"มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนร่วมของสังคม

และพัฒนาความเสมอภาคให้อยู่คู่

สังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไป"

550398.jpg

เป้าหมายของเรา

รวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งสู่เมืองอารยสถาปัตย์ ต้นแบบของเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

550402.jpg

ร่วมกันทำวันนี้

เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้า

550399.jpg
550400.jpg