top of page

 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

-

P03012769_1.jpeg
สถานที่ท่องเที่ยวและอุทยาน.png

วัดพระธาตุช่อแฮ

เป็นพระพุทธรูปปางพระนาคปรก ประดิษฐานอยู่ในวิหารศิลปะลานนาประยุกต์ ภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนังอย่างสวยงาม สร้างขึ้น ในปี 2534 โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด