top of page
4.png

ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น

1.png

ที่จอดรถสำหรับผู้ใช้รถเข็น

5.png

ลิฟต์สำหรับผู้ใช้รถเข็น

3.png

ทางเดินสำหรับผู้พิการ

ทางสายตา

2.png

ทางลาด

6.png

เครื่องหมายการรับรอง

การใช้งาน

bottom of page