top of page

กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

WEBSITE

-

n20180926122501_2835.jpg
สถานที่ท่องเที่ยวและอุทยาน.png

สะพานเทพสุดา เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร ข้ามเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ จากบริเวณแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ถึงบริเวณเกาะมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรีเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางลาด

3.png
6.png
7.png
11.png
10.png
1.png

ห้องน้ำ

ทางเดิน

ป้ายสัญลักษณ์

ลิฟต์

ที่จอดรถ

กาฬสิทธุ์

-

-